MiniBasic
Please enable JavaScript

Tämä on BASIC-tulkki

BASIC oli 1980-luvulla yleisin mikrotietokoneissa käytetty ohjelmointikieli.

MiniBasic matkii tällaista ohjelmointikieltä. Käskyjä voidaan suorittaa yksi kerrallaan, tai ne voidaan liittää rivinumeroiden avulla tietokoneohjelmaksi.

MiniBasic-ohjelma voi näyttää esimerkiksi tällaiselta:

10 LET n=floor(random()*100)
15 PRINT
20 INPUT "Arvaa numero";g
30 IF g>n THEN PRINT "Pienempi!"
40 IF g<n THEN PRINT "Suurempi!"
50 IF g=n THEN GOTO 100
60 GOTO 15
100 PRINT "Oikein! ";:REM Voitto!
110 PRINT "Numero oli ";n
120 END
(klikkaa käyttääksesi)

Interaktiivisessa tilassa LIST-käsky listaa muistissa olevan tietokoneohjelman ja RUN-käsky suorittaa sen.

Kirjoittamalla HELP saat listan kaikista käytettävissä olevista käskyistä.

MiniBasic tukee myös kaikkia JavaScript-ohjelmointikielen funktioita, kuten esimerkiksi matemaattisia funktioita.

Lähdekoodi löytyy täältä

This is a BASIC interpreter

In the 1980 BASIC was the most common microcomputer programming language.

MiniBasic mimics this kind of programming language. Commands can be run separately, or they can be linked together to form a computer program.

MiniBasic-program can look something like this:

10 LET n=floor(random()*100)
15 PRINT
20 INPUT "Guess a number";g
30 IF g>n THEN PRINT "Smaller!"
40 IF g<n THEN PRINT "Larger!"
50 IF g=n THEN GOTO 100
60 GOTO 15
100 PRINT "Correct! ";:REM Win!
110 PRINT "The number was ";n
120 END
(click to use)

In the interactive mode LIST command lists the program in memory and RUN command executes it.

By writing HELP you get a list of all the available commands.

MiniBasic supports also all the functions in JavaScript programming language, like for example the mathematical functions.

Source code can be found here